Reglement

Reglement dorpelingen koers 2023

Wie mag deelnemen?  Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. inwoner zijn van Boechout-Vremde of minimaal vijf jaar in Boechout-Vremde gewoond hebben.
 2. Minimum 18 jaar zijn op de dag van het evenement.
 3. Kandidaat deelnemers die hieraan niet voldoen, maar die kunnen aantonen dat zij sinds 1/1/2023 actief lid zijn van een Boechoutse/Vremdese vereniging, kunnen eveneens een aanvraag doen om deel te nemen.
 4. Wie voor de eerste maal inschrijft, zal echter minstens in het eerste jaar in de reeks voor getrainde dorpelingen moeten aantreden, behoudens argumentatie naar het bestuur toe, waarbij een aanvaardbare motivatie voor deelname aan de amateur-reeks kan geleverd worden.
 5. Deelnemers mogen in de periode van twee jaar voor het evenement niet hebben beschikt over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, op de baan, in het veld, voor triatlon of voor mountainbike en dat in om het even welke wielerbond.

Wedstrijdcategorieën

 1. Het onderscheid tussen de categorieën amateur en getrainde dorpelingen is gebaseerd op capaciteit. Zo kunnen dorpelingen die in de wedstrijd van de getrainde dorpelingen binnen de 15 ronden worden gedubbeld een verzoek indienen om het jaar daarop te mogen deelnemen aan de reeks voor amateurs.  Aanvragen dienen gericht aan het bestuur van de VZW.
  Indien uit de tijdsopname in de amateur-reeks blijkt dat er deelnemers zijn die na 15 ronden met hun tijd niet zouden zijn gedubbeld binnen de 15 ronden in de reeks voor getrainde dorpelingen, zullen zij het daaropvolgende jaar in de reeks voor getrainde dorpelingen moeten deelnemen.
  Er wordt gerekend op de fair-play van de deelnemers. In ieder geval behoudt het bestuur zich het recht toe om nadere argumentatie te vragen wanneer een deelnemer zich aandient voor de amateur-reeks om eventueel die deelname te weigeren. Het bestuur heeft steeds de eindbeslissing.
 2. Alle dames die zich inschrijven rijden in principe samen met de heren in de reeks voor amateur- dorpelingen. Er wordt voor dames een apart klassement opgemaakt.
 3. Er zijn geen categorieën per leeftijd.
 4. Bij het niet naleven van de indeling onder punt 1, wordt de deelnemer gediskwalificeerd en uit de uitslag geschrapt. Ook kan deelname in de toekomst geweigerd worden.  Indien tijdens de amateur dorpelingenwedstrijd blijkt dat een deelnemer niet thuis hoort in die amateur-reeks zal deze uit koers genomen worden of niet in de uitslag worden opgenomen.

Na te leven punten (verplicht)

 1. Dragen van een valhelm en wielerschoenen is verplicht.
 2. Rugnummer wordt vastgespeld op de linkerzijde.
 3. De kaderplaatjes dienen zichtbaar op het stuur en achter het zadel bevestigd te worden.
 4. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn.
 5. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier aan de wedstrijdtafel waarbij de deelnemer zich akkoord verklaart met het wedstrijdreglement.
 6. Deelnemen gebeurt op eigen risico.
 7. De aanwijzingen tijdens de wedstrijd van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.
 8. Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden. 

 

Belangrijke informatie

 1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Boechout Koerst alleen en op zichzelf bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.
 2. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.
 3. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.
 4. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW Boechout Koerst vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

 

Betreffende de wedstrijd

 1. Start op het Sint-Bavoplein in het verlengde van de Alexander Franckstraat om 14u30 voor de amateur dorpelingen en om 15u45 voor de getrainde dorpelingen.
 2. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.
 3. Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd wordt gezet (wegens te veel achterstand of om andere redenen) dient men er rekening mee te houden dat men zo snel mogelijk het parcours dient te verlaten en opnieuw het normale verkeersreglement moet volgen.
 4. Eventuele gedubbelden zorgen er in ieder geval voor dat zij de inhalende fietsers niet hinderen, houden rechts en sluiten zich niet opnieuw aan bij dubbelende fietsers, op straffe van uitsluiting.
 5. Triatlonstuur, tandem, elektrische fiets, mountainbike en ligfiets zijn verboden. De koersfiets moet technisch in orde zijn.

 

Inschrijving en kosten

Inschrijven kan enkel vooraf via het online inschrijvingsformulier met verplichte vermelding van volgende gegevens :

 • Identiteit (naam en geboortedatum)
 • huidig adres – GSM – mailadres
 • in welke periode in Boechout gewoond
 • indien niet inwonend in Boechout maar lid van een vereniging : opgave lidmaatschap en periode – een verklaring van de clubsecretaris (met bewijs betaling lidgelden) kan gevraagd worden
 • verklaring geen licentie gedurende twee jaar
 • keuze van wedstrijdcategorie

De inschrijving moet de organisatie bereiken ten laatste om 20 uur op de donderdagavond voorafgaand aan het evenement. Inschrijvingen de dag van het evenement zelf zijn ter plaatse mogelijk maar kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden.

Aangezien er in elke reeks plaats is voor maximum 50 deelnemers, geldt voor deelname de volgorde van inschrijving. Bij meer dan 50 kandidaten zal er een wachtlijst worden opgesteld.

Personen op wachtlijst kunnen zich aanbieden op dag van wedstrijd. Indien er ingeschrevenen hun nummer niet komen ophalen 15 min voor de start van hun wedstrijd, kunnen deze worden vervangen door mensen op de wachtlijst.

De inschrijvingskost bedraagt € 10,00, inbegrepen een waarborg van € 5,00. De waarborg wordt terugbetaald bij de inlevering van het rugnummer en de onbeschadigde kaderplaatjes aan de inschrijvingsbalie.

 

Noodzakelijke info voor de wedstrijd

 1. Afhalen van rugnummer en kaderplaatjes : aan de inschrijvingstafel in het gemeenschapscentrum VOORUIT, Hovesesteenweg schuin tegenover de Jan Frans Willemsschool vanaf 13u30 tot 14u00 (eerste wedstrijd) en van 14u45 tot 15u15 (tweede wedstrijd).
 2. Identiteitskaart meebrengen.
 3. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.

 

Prijsuitreiking

De eerste drie van alle categorieën (dames – amateurs – beter getrainde dorpelingen) worden gevraagd om meteen na de wedstrijd in de buurt van het podium te blijven.

De winnaarsceremonie vindt plaats onmiddellijk na de wedstrijd zodat zo snel mogelijk kan gestart worden met de rest van de festiviteiten.

Rondepremies worden betaald bij teruggave van het rugnummer en kaderplaatjes.

Let op : teruggave rugnummer en kaderplaatjes en recuperatie van de waarborg kan tot 30 minuten na de wedstrijd.