Privacyverklaring

Deze Privacy verklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de activiteiten van Boechout Koerst vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Boechout Koerst vzw overmaken.
Boechout Koerst vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de GDPR.
In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan.
Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Boechout Koerst vzw erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Boechout Koerst vzw kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer

  • u  zich inschrijft voor een sportwedstrijd georganiseerd door Boechout Koerst vzw,

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie aangaande onze activiteiten via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Enkel de medewerkers van Boechout Koerst vzw verwerken uw gegevens en zijn dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking.
Boechout Koerst vzw zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde doeleinden maar is toch soms genoodzaakt  beroep te doen op een derde-dienstverlener voor zekere activiteiten.
In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven .
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar na hun laatste gebruik en wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.
Onze internetverbinding is beveiligd met SSL. Wij maken back-ups van de gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen : Boechout Koerst vzw, Boningrode 1, 2530 Boechout – boechoutkoerst@gmail.com
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.
Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.

Boechout Koerst vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.

meest recente versie van deze Privacyverklaring : 26 juni 2018